به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Steven Universe

7.7 / 10Subtitle


Season 01


[45 MB] Steven.Universe.S01E01.Gem.Glow.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E02.Laser.Light.Cannon.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E03.Cheeseburger.Backpack.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E04.Together.Breakfast.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E05.Frybo.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E06.Cat.Fingers.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E07.Bubble.Buddies.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E08.Serious.Steven.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E09.Tiger.Millionare.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E10.Stevens.Lion.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E11.Arcade.Mania.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E12.Giant.Woman.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E13.So.Many.Birthdays.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E14.Lars.and.the.Cool.Kids.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E15.Onion.Trade.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E16.Steven.the.Sword.Fighter.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E17.Lion.2.The.Movie.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E18.Beach.Party.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E19.Roses.Room.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E20.Coach.Steven.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E21.Joking.Victim.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E22.Steven.and.the.Stevens.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E23.Monster.Buddies.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E24.An.Indirect.Kiss.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E25.Mirror.Gem.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E26.Ocean.Gem.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E27.House.Guest.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E28.Space.Race.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E29.Secret.Team.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E30.Island.Adventure.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E31.Keep.Beach.City.Weird.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E32.Fusion.Cuisine.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E33.Garnets.Universe.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E34.Watermelon.Steven.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E35.Lion.3.Straight.to.Video.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E36.Warp.Tour.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E37.Alone.Together.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E38.The.Test.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E39.Future.Vision.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E40.On.the.Run.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E41.Horror.Club.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E42.Winter.Forecast.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E43.Maximum.Capacity.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E44.Marble.Madness.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E45.Roses.Scabbard.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S01E46.The.Message.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S01E47.Political.Power.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E48.The.Return.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S01E49.Jail.Break.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-RainbowCrash-BWBP.mkv

Season 02


[45 MB] steven.universe.s02e01.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e06.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e07.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e08.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e10.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e11.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e12.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S02E19.Nightmare.Hospital.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S02E20.Sadies.Song.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S02E21.Catch.and.Release.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e22.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S02E23.Back.to.the.Barn.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S02E24.Too.Far.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s02e25.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S02E25.The.Answer.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s02e26.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S02E27.It.Couldve.Been.Great.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S02E28.Message.Received.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S02E29.Log.Date.7.15.2.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv

Season 03


[88 MB] steven.universe.s03e01e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S03E02.Gem.Drill.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Steven.Universe.S03E06E07.Steven.Floats.Drop.Beat.Dad.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S03E07.Drop.Beat.Dad.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e08.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S03E08.Mr.Greg.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E10.The.New.Lars.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E11.Beach.City.Drift.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S03E12.Restaurant.Wars.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E13.Kikis.Pizza.Delivery.Service.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E14.Monster.Reunion.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E15.Alone.at.Sea.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E16.Greg.the.Babysitter.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S03E17.Gem.Hunt.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S03E18.Crack.the.Whip.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E18.Crack.the.Whip.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S03E19.Steven.vs.Amethyst.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[88 MB] steven.universe.s03e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[91 MB] Steven.Universe.S03E20E21.Bismuth.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s03e22.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E23.Earthlings.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E24.Back.to.the.Moon.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S03E25.Bubbled.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv

Season 04


[46 MB] Steven.Universe.S04E01.The.Kindergarten.Kid.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s04e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E02.Know.Your.Fusion.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E03.Buddys.Book.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E04.Mindful.Education.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E05.Future.Boy.Zoltron.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E06.Last.One.Out.of.Beach.City.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E07.Onion.Gang.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[91 MB] Steven.Universe.S04E08.Gem.Harvest.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E12.Three.Gems.and.a.Baby.720p.WEBRip.x264-VILA.v2-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S04E14.That.Will.Be.All.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s04e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E15.That.Will.Be.All.PREAiR.PROPER.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S04E15.The.New.Crystal.Gems.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s04e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S04E16.The.New.Crystal.Gems.720p.HDTV.x264-MADRiD-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s04e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s04e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s04e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s04e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s04e21.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E21.Lion.4.Alternate.Ending.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s04e22.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S04E23.Are.You.My.Dad.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E23.The.Good.Lars.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S04E24.Are.You.My.Dad.PREAiR.720p.WEBRip.x264-SRS-BWBP.mkv

Season 05


[175 MB] steven.universe.s05e01-e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E01.Stuck.Together.720p.AMZN.WEB-DL.DD2.0.H.264-CtrlHD-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E01.Stuck.Together.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E02.The.Trial.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E02.The.Trial.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E03.Off.Colors.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E03.Off.Colors.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E04.Lars.Head.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E04.Lars.Head.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E05.Dewey.Wins.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e06.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e07.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E07.Gemcation.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E07.Raising.the.Barn.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e08.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E08.Back.to.the.Kindergarten.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E09.Sadie.Killer.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E09.Sadie.Killer.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e10.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E10.Kevin.Party.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E10.Kevin.Party.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e11.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E11.Lars.of.the.Stars.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e12.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E12.Jungle.Moon.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E13.Your.Mother.and.Mine.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E14.The.Big.Show.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E15.Pool.Hopping.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E16.Letters.to.Lars.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E17.Cant.Go.Back.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E18.A.Single.Pale.Rose.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E19.Now.Were.Only.Falling.Apart.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E20.Whats.Your.Problem.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e21.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[45 MB] Steven.Universe.S05E21.The.Question.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[45 MB] steven.universe.s05e22.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E22.Made.of.Honor.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[89 MB] steven.universe.s05e23-e24.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] Steven.Universe.S05E23.Reunited.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[46 MB] Steven.Universe.S05E24.Legs.From.Here.to.Homeworld.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e25.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E25.Familiar.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e26.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[47 MB] Steven.Universe.S05E26.Together.Alone.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e27.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[44 MB] Steven.Universe.S05E27.Escapism.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[44 MB] steven.universe.s05e28.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[181 MB] Steven.Universe.S05E28.Change.Your.Mind.720p.iT.WEB-DL.AAC2.0.H.264-iT00NZ-BWBP.mkv
[178 MB] steven.universe.s05e29-e32.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv